3 (59) 2017 წელი

სარჩევი

01.02 ვეტერინარია

ჯემალ ნაჭყებიაქეთევან ნაჭყებია
Cl.perfringens-ის სახეობათა შიდა ტრანსფორმაცია
 03.01. განათლების მეცნიერებები
 გიორგი ბერძულიშვილი, ივანე გოქაძე, გიორგი ბრეგაძე
საოლიმპიადო ალგებრული ამოცანების გეომეტრიული ინტერპრეტაცია (I ნაწილი)
გიორგი ბერძულიშვილი, ივანე გოქაძე, გიორგი ბრეგაძე
საოლიმპიადო ალგებრული ამოცანების გეომეტრიული ინტერპრეტაცია (II ნაწილი)
გიორგი ბერძულიშვილი, მაკა გოგაძე
ანალოგია და მისი გამოყენება დაწყებითი კლასების მათემატიკის სასკოლო კურსში
ირინე გოგიბერიძე
დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიური იდეები
მერაბ თხელიძე
მოჭადრაკის სადებიუტო რეპერტუარის შედგენის მეთოდიკა (ნაწილი მესამე)
ნელი მერაბიშვილიმზია წერეთელი
სტუდენტთა ჩართულობის მახასიათებლები კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
მაკა ტატიშვილი
კითხვის სწავლებაზე მუშაობის მეთოდიკა არასპეციალურ უმაღლეს სასწავლებლებში
სოფიო ხურცილავა
პე­და­გო­გი­უ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ები, პე­და­გო­გი­უ­რი სი­ტუ­ა­ციების სპე­ცი­ფი­კა, ურ­თი­ერ­თობის სტი­ლი და  მა­თი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი დახასი­ა­თება
სოფიო ხურცილავა
თე­ატ­რა­ლუ­რი პე­და­გო­გი­კა და მისი როლო მას­წავ­ლებლად ჩა­მოყალიბების პრო­ცეს­ში
ქეთევან ხურცილავა, თამარ დოგრაშვილი
სასწავლო სახელმძღვანელოები და საგანთა სწავლების მდგომარეობა დასავლეთ საქართველოს დაწყებით    სკოლებში XIX საუკუნეში
ქეთევან ხურცილავა, თამარ დოგრაშვილი
კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმდგენელი საზოგადოება და კერძო დაწყებითი  სკოლები XIX საუკუნის დასავლეთ საქართველოში

04.01. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა

ზებურ ბერიძე
უსაფრთხოების მხარდამჭერი ავტომატიზებული სისტემის პროგრამული კომპლექსი
ელზა ბიწაძე, ნინო თოფურია
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა ტერიტორიულად განაწილებული ნავთობკომპანიების ქსელში
ნანა გიორგაძე
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში სწავლების პროცესის სრულყოფა თანამედროვე სასწავლო-მეთოდურ მიდგომებსა და კომპიუტინგის მიღწევებზე დაყრდნობით
იბრაიმ დიდმანიძე
კოლაბორატორიული სასწავლო სივრცის შესაქმნელად Web-ის გამოყენება
დიდარ დიდმანიძე, ნელი ახვლედიანი, ნინო ხუჯაძე
კომპიუტერული მასწავლი სისტემები და ინტერაქტიური მულტიმედიური სისტემების სტრუქტურა
იბრაიმ  დიდმანიძე, ია მოწყობილი
სპეციალისტთა მოთხოვნის პროგნოზირების კონცეპტუალური მოდელის რეალიზება
ეკატერინე ვეკუა
თანამედროვე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტექნოლოგიები სასკოლო-საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების პროცესში
ეკატერინე ვეკუა
საინფორმაციო საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები სასწავლო პროცესში და მათი კლასიფიცირება (სასკოლო ბიოლოგიის კურსის მაგალითზე)
გიორგი კაკაშვილი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამედროვე ვებ-გვერდის შექმნის კონცეფცია
მამუკა მიქაუტაძე
საბიუჯეტო სისტემის ავტომატიზებული მართვის საფუძვლები (მიმოხილვა)
თეიმურაზ სუხიაშვილიბექა ხვედელიძე
რეალიზების მექანიზმების დამუშავება სამოქალაქო სამართალწარმოების (უდავო წარმოება) მართვის კომპიუტერული სისტემისათვის
ხათუნა ქორთიაშვილი, გოჩა დალაქიშვილი
რისკების მართვა
გელა ღვინეფაძენანა გიორგაძე
სკოლებში უახლესი გამოწვევებით წარმოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად თანამედროვე ორგანიზაციული და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
გელა ღვინეფაძევახტანგ ჭუმბურიძე
ინტეგრირებული გაკვეთილების არსი და დანიშნულება
ნინო ჩიკვაშვილი
ინფორმაციოლი ტექნოლოგიების როლი კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მენეჯმენტში
ნინო ჩიკვაშვილი
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის დაპროექტების მეცნიერული საფუძვლები
ვახტანგ ჭუმბურიძე
მათემატიკისა და ფიზიკის ინტეგრირებული გაკვეთილის რეალიზება თანამედროვე საინფორმაციო ელექტრონული საშუალებებით
გიორგი ხალიჩავა
დიდაქტიკური კომპიუტერული თამაშების როლი და მნიშვნელობა სწავლებაში
მარინა ხარიტონაშვილი
ინტერდისციპლინური კავშირების რეალიზების ინფორმაციული ტექნოლოგიები
დავით ჯიქია
ქალაქის ავტომატიზებული მართვის ფორმალიზებული მოდელის შინაარსი
სოფიკო ჯიქია
საოფისე დაწესებულებების ფუნქციონირების ავტომატიზებული სისტემა (მიმოხილვა) 

04.06მშენებლობა

თემურ თურმანიძე 
რკინაბეტონის სქელკედლიანი შედგენილი გარსების ზღვრული წონასწორობა და ბეტონის  ხანგრძლივი  სიმტკიცე 

05.01. მათემატიკა 

როლანდ ზივზივაძე
იზოტროპული ცილინდრული სხეულის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა  წყვილძალით ღუნვის შემთხვევაში
ქეთევან შვანგირაძე
ამოცანები, რომელთა ამოხსნა დაიყვანება ინტეგრალის ამოხსნაზე

 05.02ფიზიკა  

ოთარ ჯანელიძე
მათემატიკური მოდელი  ელექტრონების კონცენტრა­ციაზე ძვრადობის სიდიდის დამოკიდებულებისა და GaAs-ის დაბალტემპერატურული  ელექტრული გარღვევის კვლევა

05.04 ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი

 მაია გაბუნია
გარემოს ტექნოგენური გაჭუჭყიანების გავლენა მბრწყინავი კვიდოსა და დიდყვავილა მაგნოლიას ღეროში კამბიუმის აქტივობასა და რადიალურ შემატებაზე 

07.03 მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

ნარგიზა კანკია
პოლიტიკური ტელერეკლამა და არჩევნები

10.05ფილოლოგია

დალი ბეთხოშვილი
აკაკი წერეთლის ორი ლექსის „გულის პასუხის“ გააზრებისათვის
მაია გეწაძე
კორეფერენციისა და სუბსტიტუციის მიმართება რეფერენციის მექანიზმთან ინგლისურენოვან ტექსტში
მარინე ქაცარავა,  ლეილა აბზიანიძე
ნოდარ დუმბაძე – დიალოგური მეტყველების ოსტატი

11.12 სპორტი

ელისო მურვანიძე
დიაგონალური ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტიანობა ცერებრული დამბლის სპასტიური დიპლეგიის ფორმის შემთხვევებში

Close Menu